28 West 3rd Street, New York
+1 555 4345617

Algemene voorwaarden

 

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en
verkooptransacties via de website www.vuursteen.be met betrekking tot de op de
website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze
Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de
Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de
verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na
de datum van wijziging worden geplaatst.

 

2. VERKOPER

De Vuursteen is onderdeel van JNSSNS BV en heeft haar maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 17, 2920 Kalmthout, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder
het nummer 0763.914.491. Het BTW nummer is BE 0763.914.491
E-mailadres: hallo@vuursteen.be

 

3. TOEPASSING

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene
voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van
alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper,
behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

4. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING

De prijzen zoals vermeld op de website van De Vuursteen zijn in euro’s. De prijzen kunnen
ten alle tijde worden gewijzigd. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op
de website. Alle offertes en aanbiedingen van De Vuursteen zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het
product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

De Vuursteen kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdracht
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving
bevat.

De in de offerte en op de website van De Vuursteen genoemde prijzen zijn inclusief
verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk
van de overeengekomen verzendwijze. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de
website.

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is
De Vuursteen daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is
bereikt tussen De Vuursteen en Opdrachtgever. Een samengestelde offerte kan alleen in
zijn geheel worden geaccepteerd. De Vuursteen is niet gebonden om een gedeelte van deopdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. LEVERING / AFHALEN

U kan uw bestelling afhalen te Kalmthout of laten verzenden via Bpost. Indien u uw
bestelling wenst af te halen, kan u in het winkelmandje bij het vak verzending het
woord AFHALEN aanvinken, zodat u geen verzendkosten hoeft te betalen.
Dit is enkel geldig bij het afhalen van uw bestelling.
Bij misbruik wordt u de verzendingskost aangerekend.

Van zodra uw bestelling klaar staat, sturen wij u een e-mail met de gegevens mbt het
afhaalpunt en de openingsuren. 
U wordt duidelijk ge√Įnformeerd in de e-mail met info over de mogelijke
afhaalmomenten.
De levering van producten zal dagelijks aangeboden aan bpost. 
In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen
1 tot 2 werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze termijn is echter
een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden. Geen enkele vertraging in
levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van
schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke
vertraging. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen
buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten,
transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze
leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en
kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze
prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten
worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te
verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de
koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6. VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING

De Vuursteen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of
beschadiging tijdens het verzenden via de koerierdienst. Wij verpakken de
producten op een zorgvuldige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder
pakje wordt verstuurd met Bpost en is voorzien van een unieke barcode die online
kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van
zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot hallo@vuursteen.be met vermelding van
het bestelnummer. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als
productschade, en De Vuursteen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan
de verpakking door transport.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling
gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.
Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de
koper.

8. KLACHTEN

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een
artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering
worden vermeld, anders vervalt elk recht.

9. WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de
waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 

10. VERZAKINGSRECHT

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen
vanaf de dag die volgt op de levering, m.u.v. alle gepersonaliseerde producten. Dit
wanneer u onze producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden. 

Meer info om de producten te retourneren kan je vinden op:
https://www.vuursteen.be/verzenden-terugzenden/

12. PRIVACY.

Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door De Vuursteen
gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk
is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan
derden ter beschikking worden gesteld voor commerci√ęle doeleinden.

13. AUTEURSRECHT

De inhoud van de webshop is beschermd door het auteursrecht, door
handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. In alle gevallen
blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen
vermeld in de webshop, in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers
(naargelang wat van toepassing is). De webshop mag niet worden gereproduceerd,
noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektrische of conventionele methodes,
gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerci√ęle doeleinden zonder
het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper.

14. SCHEIDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid
de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch
recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

16. WORKSHOPS

Annuleren kan tot 7 dagen vooraf de datum van een kamp op workshop. Je kan natuurlijk ook altijd een ander kindje in de plaats sturen. Bij annulatie minder dan 7 dagen vooraf kan er geen terugbetaling plaatsvinden.

17. KINDERKAMPEN

Annuleren kan tot 7 dagen vooraf de datum van een kamp op workshop. Je kan natuurlijk ook altijd een ander kindje in de plaats sturen. Bij annulatie minder dan 7 dagen vooraf kan er geen terugbetaling plaatsvinden.

Scroll to top